Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту «Будівництво Амбулаторії та будівлі «Центру безпеки» з вбудованою котельнею та місцем зберігання пожежного автомобіля та а

                   Радовельська сільська рада оголошує про проведення конкурсу для здійснення державно-приватного партнерства щодо реалізації проекту «Будівництво Амбулаторії та будівлі «Центру безпеки» з вбудованою котельнею та місцем зберігання пожежного автомобіля та автомобіля швидкої допомоги по вул. Миколи Хоречка, 4 в с.Радовель Олевського району Житомирської області», у відповідності до Рішення LIII сесії VІІ скликання Радовельської сільської ради від 13.01.2020 р. №1 «Про здійснення державно-приватного партнерства та підготовку до проведення конкурсу із визначення приватного партнера по проекту «Будівництво Амбулаторії та будівлі «Центру безпеки» з вбудованою котельнею та місцем зберігання пожежного автомобіля та автомобіля швидкої допомоги по вул. Миколи Хоречка, 4 в с.Радовель Олевського району Житомирської області»» та Рішення LIV сесії VІІ скликання від 16.01.2020 р №1 «Про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Будівництво Амбулаторії та будівлі «Центру безпеки» з вбудованою котельнею та місцем зберігання пожежного автомобіля та автомобіля швидкої допомоги по вул. Миколи Хоречка, 4 в с.Радовель Олевського району Житомирської області»»

                   Метою здійснення державно-приватного партнерства є забезпечення потреб у медичній допомозі та наданні послуг з медичного обслуговування населенню села Радовель та іншим селам в межах Олевського району Житомирської області, вжиття заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я; забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги.

                   Об'єкт державно-приватного партнерства – Амбулаторія та будівля «Центру безпеки» з вбудованою котельнею та місцем зберігання пожежного автомобіля та автомобіля швидкої допомоги.

                  Найменування державного партнера – Радовельська сільська рада Олевського району Житомирської області.

Строк ДПП – 49 років.

Вид договору, що укладається – Договір спільної діяльності.

Строк подання заявки на участь у конкурсі – 30 календарних днів після публікації цього Оголошення.

Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладено в Інструкції для претендентів, яку можна отримати за адресою: 11025, село Радовель, вул. Київська, 1, у будь який робочий день з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:45.

Контактна особа – Жуковець Валентина Олександрівна.

Строк проведення конкурсу: граничний строк подання конкурсних пропозицій - 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі.

Спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу:

- надання письмового запиту за адресою: 11025, село Радовель, вул. Київська,1;

-на електронну пошту -   radaradovel@gmail.com .

 

Конкурсна документація оприлюднена на офіційному сайті Радовельської сільської ради.

 

Advertisement

on holding a competition for the selection of a private partner for the implementation of a public-private partnership on the project "Construction of the Ambulance and Building" Security Center "with a built-in boiler room and storage space for fire truck and ambulance on the street Mykola Khorechka, 4 in the village of Radowell, Olevsk district Zhytomyr region.»

 

The Radowell Village Council announces a public-private partnership tender for the implementation of the project "Construction of the Ambulance and Security Center building" with a built-in boiler room and storage space for a fire truck and an ambulance on the street Mykola Khorechka, 4 in the village of Radowell, Olevsk district Zhytomyr region, аccording to the decision of the Radowell Village Council of LIII of session of VІІ of convocation of Radowell Village Council "About realization of state-private partnership and preparation to holding competition for determination of private partner…". from 13.01.2020 №1  and Decision of the Radowell Village Council of LIV of session of VІІ from 16.01.2020 р №1 "About holding competition for determination of private partner for realization of state-private partnership…".

The purpose of the public-private partnership is to meet the needs for medical care and provision of health care services to the population of the village of Radowell and other villages within the Olevsk district of Zhytomyr region, to take measures to prevent diseases of the population and maintain public health; ensuring the reduction of the morbidity, disability and mortality rates of the population through the formation and establishment of an effective functioning of the system of providing accessible and quality medical care.

Public-Private Partnership Object - Ambulance and security center building with built-in boiler room and storage space for fire truck and ambulance.

 The name of the state partner is the Radowell village council of Olevsk district of Zhytomyr region.

The term of the Public-Private Partnership  is 49 years.

Type of contract to be concluded - Agreement of joint activity.

The deadline for application is 30 calendar days after the publication of this Announcement.

The procedure for applying for the competition is set out in the Instructions for Applicants, which can be obtained at the following address: 11025, Radowell village, str. Kyivska, 1, on any business day from 9:00 to 18:00, Friday from 9:00 to 16:45.

Contact person - Zhukovets Valentina Olexandrivna.

Contest Deadline: The deadline for submitting bids is 45 calendar days from the date of submission of bids.

How to get more information about the competition:

submission of a written request to the following address: 11025, Radowell village, str. Kyivska, 1; to email - radaradovel@gmail.com

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *